Kind aanmelden

Ben je verwijzer en wil je een kind aanmelden bij William Schrikker Gezinsvormen? Onderstaand vind je het aanmeldformulier. Zodra we het formulier ontvangen hebben, neemt één van onze medewerkers van de afdeling Instroom & Bemiddeling zo snel mogelijk contact met je op.

Crisisplaatsing of acute crisissituatie voor een kind?

Bel 088- 526 00 00 (9.00-17.00 uur).

Vragen?

Ben je op zoek naar een dienst die hier niet tussen staat of heb je een andere vraag over het doen van een aanmelding? Neem dan contact op met onze afdeling Instroom & Bemiddeling om de mogelijkheden te bespreken.

Telefoon: 088 – 526 00 00 (9.00 – 17.00 uur)

E-mail: gezinsvormen@wsgv.nl

Aanmeldformulieren

Pleeg- en gezinshuiszorg

Aanmelden

Video Interactie Begeleiding

Aanmeldformulier

HouVast

Aanmeldformulier

Screening zonder plaatsing

Aanmeldformulier

Begeleid Bezoek

Aanmeldformulier

Video Interactie Begeleiding intern

Aanmeldformulier

Perspectiefonderzoek

Aanmeldformulier

Aanmelden Gelderse regio's

Meer informatie

Veelgestelde vragen

 • Voor pleeg- en gezinshuiszorg kunnen alleen wettelijke verwijzers zoals gecertificeerde instellingen, gemeenten, (huis)artsen jeugdigen aanmelden. De jeugdige meld je aan via de knop voor de desbetreffende dienst op deze pagina.

  Voor ambulante (opvoed)ondersteuning kunnen naast wettelijke verwijzers ook collega jeugdzorgaanbieders en scholen, maatschappelijk werk en andere zorgprofessionals aanmelden. Hiervoor meld je aan via de knop voor desbetreffende dienst op deze pagina.

 • Het kan voorkomen dat een jeugdige niet direct geplaatst kan worden of dat er een wachtlijst is bij de ambulante (opvoed) ondersteuning. Onze afdeling Instroom & Bemiddeling kan je meer vertellen over de mogelijkheden voor jouw cliënt. Neem daarvoor contact met hen op telefoon: 088 – 526 00 00. (9.00 – 17.00 uur)

 • Als er sprake is van acute crisissituatie voor een kind. Bel dan met 088- 526 00 00 (9.00-17.00 uur).

  Als er met spoed een pleeggezin gezocht moet worden voor het kind, kijken we naar de mogelijkheden in ons bestand van pleegouders. Als er een passend pleeggezin beschikbaar is, dan is het van belang dat de verwijzer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, de aanmelding met de benodigde documenten bij ons indient. Dit doe je via desbetreffende aanmeldknop op deze pagina.

 • De documenten die nodig zijn voor de aanmelding van een kind voor pleeg- en gezinshuiszorg vind je via de aanmeldknop voor die dienst op deze pagina.

  Bij een aanmelding voor Perspectief Onderzoek, Video Interactie Begeleiding, HouVast, Begeleid Bezoek en AD screening moet een passende bepaling jeugdzorg meegestuurd worden. Heb je deze nog niet, dan vraag je deze zoals hieronder beschreven aan.

 • Ben je een wettelijke verwijzer of is er sprake van een OTS of Voogdij maatregel?

  Stuur ons dan een bepaling jeugdhulp (Zorgtoewijzing/Verleningsbesluit/SPIC/Bestelling) aan met daarin de volgende informatie:

  • Naam van de ambulante (opvoed)ondersteuningsdienst
  • Motivatie: wat maakt dat er ambulante (opvoed)ondersteuning nodig is?
  • Beschrijving dat WSGV dit als (voorkeur) zorgaanbieder uitvoert
  • De looptijd dient minimaal voor één jaar te zijn
  • Gemeentelijke productcode. Neem contact op met de gemeente om samen met hen de juiste productcode vast te stellen

  Ben je een jeugdzorgaanbieder (die bij WSGV ambulante (opvoed)ondersteuning aanvraagt)?

  Je ontvangt na je aanmelding van ons een offerte. Wanneer die offerte is geaccepteerd, vindt levering plaats. Je ontvangt van ons een factuur.

  Ben je een pleegoudervoogd of (pleegzorg)begeleider van een cliënt in het vrijwillig kader? En wil je een kind aanmelden voor ambulante opvoedondersteuning?

  Vraag je wijkteam of gemeente om aan WSGV een Zorgtoewijzing te sturen. Verstrek het wijkteam de hierboven beschreven informatie bij het kopje “Ben je een wettelijke verwijzer”.

  Stuur de bevestiging van de Zorgtoewijzing (of toeleiding) die je van het wijkteam of gemeente ontvangt, samen met het aanmeldingsformulier in een e-mail naar: gezinsvormen@wsgv.nl.

 • Van alle pleegouders wordt verwacht dat zij het pleegkind in zowel psychisch als fysiek opzicht een veilige leefomgeving kunnen bieden. Pleegzorgaanbieder zijn wettelijk verplicht om aspirant-pleegouders zorgvuldig te toetsen op hun geschiktheid voor het pleegouderschap. Dit heet screening. De screening van aspirant-pleegouders is gebaseerd op de wettelijke eisen van de Jeugdwet, de landelijke criteria (Kwaliteitskader Voorbereiding en screening in de pleegzorg) en het aanvullend beleid van de William Schrikker Gezinsvormen.

 • Een verklaring van geen bezwaar (VGB) wordt afgegeven door de Raad voor de Kinderbescherming en is een voorwaarde in de procedure van screening van aspirant-pleegouders. Aspirant-pleegouders geven toestemming voor het opvragen van de VGB via het formulier ‘Machtiging tot inwinnen van informatie door de Raad voor de Kinderbescherming’.

 • De startdatum van het (voorlopig) pleegoudercontract is afhankelijk van de aanmelding. Voor specifieke vragen over de startdatum van het pleegoudercontract kunt u contact opnemen met onze afdeling Instroom & Bemiddeling op telefoon: 088 – 526 00 00.

 • De pleegvergoeding wordt, na toekenning van het verleningsbesluit door de gemeente, in beginsel elke maand rond de 25e uitgekeerd.