Werkwijze WSGV

Lees meer over de werkwijze van gezinshuizen bij William Schrikker Gezinsvormen. Waar hier over gezinshuizen gesproken wordt, worden ook ouder-kind gezinshuizen bedoeld.

 • Aanmeldingen van nieuwe cliënten lopen via onze afdeling Instroom en Bemiddeling. De matching van een kind of ouder en kind met een gezinshuis gebeurt zorgvuldig volgens een vast stappenplan. De gedragswetenschapper en de gezinshuisouders werken hierin altijd nauw samen.

  Vanaf de startdatum van de zorgtoewijzing die WSGV van de gemeente of het zorgkantoor ontvangt, is WSGV samen met het gezinshuis verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en behandeling.
  Na de plaatsing van een kind ontvangt het gezinshuis een addendum als bijlage van de samenwerkingsovereenkomst. Hierin wordt het dagtarief opgenomen dat het gezinshuis ontvangt voor de jeugdige per dag. Het dagtarief van de gemeente is hierin leidend. WSGV houdt een vast percentage overhead in per jeugdige.

 • In een gezinshuis is er als het ware een hybride vorm van opvoeden die deels ‘normaal’ is en deels professioneel en therapeutisch van aard. Kinderen die in een gezinshuis zijn geplaatst, ontvangen veelal therapie en/of volgen training die past bij specifieke behandeldoelen. Inzet van therapie en/of training is voor deze kinderen vaak noodzakelijk, aangezien er bij hen veelal sprake is van complex vroegkinderlijk trauma en ernstige gedragsproblematiek. Gezinshuisouders spelen een essentiële rol in het overbrengen van de therapie of training naar het gewone leven. Dit toepassen is namelijk niet vanzelfsprekend voor deze kinderen en dit vraagt continue, intensieve inzet van gezinshuisouders.

 • Binnen de gezinshuizen waar WSGV mee samenwerkt wordt systeemgericht en oplossingsgericht gewerkt.

 • De ouders en het familienetwerk van de kinderen houden een onvervangbare (al dan niet actieve) plek in het leven van de kinderen. Zij beslissen waar mogelijk mee over verschillende aspecten van de opvoeding en de toekomst van de kinderen. Gezinshuisouders betrekken de ouders van het kind bij de opvoeding daar waar kan. De ouders van de gezinshuiskinderen hebben vaak ook traumatische ervaringen opgedaan. De gezinshuisouders werken met ouders daarom ook traumasensitief.

 • Aan ieder gezinshuis wordt een gedragswetenschapper verbonden. De gedragswetenschapper ondersteunt het gezinshuis zorginhoudelijk. Aan iedere gedragswetenschapper is een regiebehandelaar gekoppeld als vraagbaak en sparringpartner. Hij/zij adviseert en ondersteunt de gedragswetenschapper bij het oplossen van factoren die het behandelproces belemmeren. De regiebehandelaar vertaalt wet- en regelgeving in praktische tools én beleidsmatige input voor methodische en organisatieontwikkeling en zorgt een aantal keer per jaar voor inhoudelijke bijeenkomsten met alle gezinshuizen (fysiek en/of online)

  Minimaal één keer per jaar vindt er een zorgteamoverleg plaats. Met direct betrokkenen (jeugdige, ouders, gezinshuisouders, gedragswetenschapper en andere direct betrokkenen, bijvoorbeeld de jeugdzorgwerker) wordt de ontwikkeling van het kind besproken. De gezinshuisouder legt de doelen en ontwikkeling vast in het hulpverleningsplan. De gedragswetenschapper leest mee en vult indien nodig aan.

 • WSGV organiseert samen met Expect Jeugd door het hele land online trainingen en bijeenkomsten voor gezinshuisouders. Voor startende en ervaren gezinshuisouders is een aparte leerlijn opgesteld, waarin een aantal verplichte onderdelen zijn opgenomen en vanuit WSGV vergoed worden. Op onze website kansrijkopvoeden.nl vindt je alle informatie over de trainingen die worden aangeboden. Daarnaast biedt WSGV gezinshuisouders de mogelijkheid tot intervisie.

 • In de driehoeksamenwerking met Gezinshuis.com krijgen gezinshuisouders professionele begeleiding van twee partners: Gezinshuis.com ondersteunt in het voldoen aan alle kwaliteitscriteria (o.a. het Keurmerk Gezinshuizen) en ze biedt actieve begeleiding en tools m.b.t. het ondernemerschap aan. Bovendien vormen de gezinshuizen die bij hen aangesloten zijn samen een community die elkaar kunnen steunen. WSGV biedt zorginhoudelijke begeleiding en expertise. De gezinshuisouders bieden zelf een veilig thuis, ieder gezinshuis op hun unieke manier.

  Gezinshuisouders die een zelfstandig gezinshuis willen starten in samenwerking met WSGV en Gezinshuis.com kunnen via Gezinshuis.com contact met hen opnemen, zij verzorgt het selectieproces. Na het doorlopen van het selectieproces vindt een samenwerkingsgesprek plaats met gezinshuisouder(s), de contactpersoon van Gezinshuis.com en de manager gezinshuiszorg en regiebehandelaar van WSGV. Als alle partijen besluiten met elkaar te willen samenwerken, wordt er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De matching en plaatsing van kinderen en jongeren in het gezinshuis kan gestart worden nadat zij toegang hebben tot de digitale werkomgeving, en samen met de gedragswetenschapper een aanbodkaart hebben ingevuld. Gedurende de plaatsing vindt één keer per jaar een gesprek plaats met de samenwerkingspartners uit de driehoek.