Verantwoording

William Schrikker Gezinsvormen biedt elk kind een thuis, bij hen thuis of in een van onze gezinsvormen. Wij bieden hulp aan een kwetsbare groep in de samenleving: kinderen van 0 – 23 jaar met een (licht) verstandelijke beperking of een lichamelijke beperking– bij henzelf of bij (één van) hun ouders – en waarbij opvoed- en opgroeiproblemen zijn ontstaan.

Raad van Bestuur & Raad van Toezicht
De Raad van Bestuur van Partners voor Jeugd is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en geeft leiding aan de regiodirecteuren van William Schrikker Gezinsvormen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur.

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector.
Salariëring van personeel vindt plaats conform de CAO Jeugdzorg.

Jaarverslagen & MVO
Ga via de link naar het jaarverslag over 2023. Een overzicht van de jaarverslagen tot 2022 vind je op de website van Partners voor Jeugd. Op deze site lees je ook meer over hoe wij investeren in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) via Social Return on Investment (SROI).

ANBI-status en donaties
William Schrikker Gezinsvormen is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als donateur van een ANBI mag je giften aftrekken van je inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Download het ANBI-formulier van William Schrikker Gezinsvormen hier.

Zakelijke gegevens
Officiële naam: William Schrikker Gezinsvormen
Publiek bekende naam: William Schrikker Gezinsvormen
KVK-nummer: 4121270
RSIN-Nummer: 002912892

De algemene inkoopvoorwaarden vindt u op de website van Partners voor Jeugd.

Postadres
Postbus 12685
1100 AR AMSTERDAM
Telefoonnummer: 088-5260000
Email: info@wsg.nu