Pleegzorg

Wanneer kinderen, tijdelijk of langdurig, niet thuis kunnen wonen, bieden wij opvang in een pleeggezin. Soms is er in het eigen netwerk een geschikt pleeggezin opgestaan, in andere gevallen zoeken wij een passend pleeggezin. Wij ondersteunen onze pleegouders vanuit gedeeld opvoederschap: in zo goed mogelijke samenwerking met ouders. We werken vanuit onze visie: leven met twee families.

Wil je meer lezen over hoe WSGV ouders en pleegouders ondersteunt? Lees de drieluik over leven met twee families. Deel 1: de training tot systemisch begeleider. Deel 2: “de essentie is werken met oog voor de mens. Deel 3: de praktijk.

 • Soms is de problematiek van een kind of jongere te complex voor een pleeggezin. Een gezinshuis maakt het voor hen mogelijk toch op te groeien in een gezinssituatie. Ten minste één gezinshuisouder heeft professionele ervaring in de (jeugd)zorg. Zo goed mogelijke samenwerken met ouders is ook voor deze kinderen van groot belang.

  Bekijk hier waar onze gezinshuizen gevestigd zijn

 • Aanmelding van het kind bij WSGV is niet aan de orde, maar je hebt wel een degelijk advies nodig over de geschiktheid van het beoogde netwerkgezin voor het pleegouderschap. Bijvoorbeeld als onderbouwing voor de Raad van de Kinderbescherming. Of je bent pleegzorgaanbieder, maar er is (tijdelijk) geen of onvoldoende screeningscapaciteit. In die gevallen voeren wij graag de screening uit. We toetsen het netwerkgezin op de wettelijke- en landelijke screeningscriteria. Je ontvangt een onderbouwd advies en screeningsrapport.

  Lees meer

 • Ieder kind heeft recht op verbondenheid met zijn ofhaar ouders. Bij een uithuisplaatsing is het belangrijk om te zoeken naar contactmogelijkheden tussen kind en ouders. Ook voor de ouders is het contact met het kind belangrijk en om zijn of haar ontwikkeling te volgen. Ouders blijven altijd ouders.

  Wanneer bij een uithuisplaatsing een veilig en goed contact tussen ouder en kind niet vanzelfsprekend is, wordt in het belang van het kind begeleide bezoeken ingezet. Het doel van de bezoekbegeleiding is zorgen dat ouder en kind samen een prettig, veilig en onbelast contact met elkaar hebben. Om dit te bevorderen maken wij gebruik van een oplossingsgerichte methodiek.

  Hoe werkt begeleid bezoek?

  Na aanmelding volgt een startgesprek met alle betrokkenen waarin er een plan voor de bezoekregeling wordt gemaakt. De ambulante werker zorgt voor een voor- en nabespreking van de bezoeken met de ouders en mogelijk voor (tussen) evaluaties met de betrokkenen. Na het einde van het traject volgt er een eindgesprek. De aanmelder ontvangt een eindrapport waarin het verloop van het traject is beschreven met een conclusie en eventueel advies.

  Wanneer het kind bij een pleeggezin van WSGV woont en het gezin wordt begeleid door een pleegzorgwerker van WSGV, kan er in overleg met de betreffende pleegzorgwerker een aanmelding worden gedaan. Ook wanneer een kind niet bij een gezin van WSGV woont kan er begeleid bezoek bij ons worden aangevraagd.

   

 • Het doel van Video Interactie Begeleiding is dat de ouders goed leren afstemmen en aansluiten op de behoefte en de ontwikkeling van het kind, zodat het kind zich veilig voelt in het contact. Aan de hand van korte filmfragmenten van de ouders en hun kind(eren) tijdens het begeleid bezoek, wordt er een interactieanalyse gemaakt. Hierbij wordt er gekeken naar wat er goed gaat in de communicatie, hoe dat verder kan worden uitgebreid en wat ouders nog kunnen verbeteren.

  VIB bestaat uit een intake gesprek, maximaal 5 opnames en reviews. Ook wordt er een rapport gemaakt waarin de krachten, aandachtspunten en effectiviteit van de communicatie tussen ouder en kind staat beschreven. Indien wenselijk kan na een half jaar een follow-up opname en review volgen.

  Naast feedback is er ruimte voor kennisoverdracht over hechting en de beperking.

  Voor meer informatie, lees hier de flyer over VIB ouder – kind

 • Video Interactie Begeleiding (VIB) ondersteunt en bevordert een goed contact tussen pleegouders en pleegkind. De traumatische achtergrond van het kind en een beperking kunnen beide van invloed zijn op zijn of haar gedrag en de hechting met de pleegouders. Door het maken van korte opnames van de alledaagse interactie binnen het gezin, wordt zichtbaar gemaakt wat er goed gaat en waar er verbetermogelijkheden liggen.. Pleegouders krijgen zo meer inzicht in de behoeften van het pleegkind en kunnen hier op inspelen. Dit bevordert een gezonde ontwikkeling van het kind.

  VIB bestaat uit een intake gesprek, maximaal 5 opnames en nabespreking(en). Ook wordt er een rapport gemaakt waarin de krachten, aandachtspunten en effectiviteit van de communicatie in het gezin staat beschreven. Indien wenselijk kan na een half jaar een follow-up opname en review volgen.

  Ook is er de mogelijkheid tot inzet van Sherborne Samenspel. Dit is een “doe”-methode, gericht op het vergroten van zelfvertrouwen bij kinderen en het versterken van de hechting tussen het kind en zijn ouder(s)/verzorger(s). Dit gebeurt middels gerichte bewegingsspelvormen die hun oorsprong vinden in de Sherborne bewegingspedagogiek.

 • HouVast kan ingezet worden bij netwerkpleegouders. HouVast biedt vrijwillige, maar geen vrijblijvende, opvoedondersteuning aan pleegouders met een licht verstandelijke beperking (LVB). Door de opvoedvaardigheden van pleegouders te verbeteren, kunnen kinderen daar veilig en verantwoord opgroeien.

  HouVast begint met de intensieve variant, waarin we minimaal één keer per week bij het gezin komen. Daarna kan verlenging aangevraagd worden of schakelen we over naar de waakvlam variant. Dan komen we minder vaak bij het gezin langs.

   

  Hoofddoel

  De pleegouders zijn in staat om, met steun van het netwerk, hun kinderen veilig en ‘goed genoeg’ groot te brengen. ‘Goed genoeg’ opvoeden is het hoofddoel van HouVast, en dit hoofddoel wordt specifiek voor elk gezin geconcretiseerd en ingevuld.

  • Om breakdown bij een netwerkplaatsing te voorkomen.
  • Om terugplaatsing in eigen gezin te laten slagen.

  Voor meer informatie, lees hier de flyer over Houvast

 • Naast de eerder genoemde diensten bieden we ook maatwerk. Begeleid je een gezin waarin sprake is van onveiligheid en lukt het niet om dit met reguliere hulpverlening op te lossen? Dan kan de inzet van ons specialisme uitkomst bieden. Onze medewerkers zijn expert op het vlak van het hebben van een (licht verstandelijke )beperking in combinatie met opvoedproblematiek.

  Onze ambulant werkers komen bij het gezin thuis en gaan graag met hen en jou om tafel om het juiste plan van aanpak te maken. Samen brengen we de hulpvraag in kaart en maken dan passend aanbod met een plan voor wat er moet gebeuren. Daarbij werken we altijd systemisch en oplossingsgericht.

  Neem hiervoor contact op met onze afdeling Instroom & Bemiddeling op

  telefoon: 088 – 526 00 00 of email : gezinsvormen@wsgv.nl.