Jouw rechten

Gaat je kind wonen in een pleeggezin? Of in een gezinshuis? Zo’n verandering is heel ingrijpend in jullie leven. Daarom heb je speciale rechten. Deze rechten zijn er om jou of je kind waarover je gezag hebt te beschermen. En om ervoor te zorgen dat hulpverleners je goed behandelen.

Hieronder staan een paar voorbeelden van rechten die je hebt:

Recht om te weten: Je hebt het recht om te weten waarom er een jeugdzorgwerker pleegzorgwerker of gedragswetenschapper komt. En wat het plan is om jou te helpen.

Recht om mee te praten: Je hebt het recht om je mening te geven en om te worden gehoord als wij beslissingen nemen die jou aangaan.

Recht om een klacht in te dienen: Je hebt het recht om een formele klacht in te dienen als je een probleem met hulpverlener niet persoonlijk op kunt lossen.

In sommige situaties heb je recht op een andere hulpverlener. Bijvoorbeeld als je echt geen klik met iemand hebt. De maatregel die de rechter heeft opgelegd, verandert niet als je een andere begeleider hebt.

Veel gestelde vragen over rechten

 • Als je inzage en/of afschrift van jouw dossier wil dan kan je dit vragen aan de betrokken medewerker of zijn/haar leidinggevende. Je kunt dit het beste per e-mail doen, maar mondeling mag ook. Je geeft dan aan dat je inzage en/of een kopie wil ontvangen van jouw gegevens of in de gegevens van je kind en welke informatie je wilt ontvangen. Je krijgt dan binnen 4 weken een beslissing van ons op jouw verzoek.

  Als je van één van de andere rechten gebruik wilt maken, dan kan je dit ook laten weten aan de medewerker of zijn/haar leidinggevende. Je kan dit ook het beste per e-mail doen en uitleggen waarom je het verzoek doet. Bijvoorbeeld door uit te leggen welke gegevens onjuist zijn en verbeterd moeten worden. Ook hier krijg je binnen 4 weken van ons een beslissing.

  Voor pleegouders geldt daarnaast het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens, voor zover die gegevens geautomatiseerd verwerkt worden en het technisch haalbaar is, de gegevens over te dragen.

 • Als je het niet eens bent met onze beslissing op jouw verzoek, op grond van de AVG of over de wijze waarop we omgaan met jouw persoonsgegevens, dan kun je dit laten weten aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG kan naar aanleiding van jouw standpunt een onafhankelijk advies geven. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens of het voor te leggen aan de rechter.

  Je kunt de Functionaris Gegevensbescherming (schriftelijk) benaderen voor advies en informatie rondom privacy. De Functionaris Gegevensbescherming geeft zowel aan jou als aan de organisatie onafhankelijk advies.

  Contactgegevens

  William Schrikker Gezinsvormen

  t.a.v. de functionaris gegevensbescherming

  Autoriteit Persoonsgegevens

  Postbus 12685

  1100 AR Amsterdam

  E-mail: FG@pvj.nl

  Telefoonnummer: 088 – 1805 250